Kí Tự đặc Biệt HTML

|

Tổng hợp bảng mã các kí tự đặc biệt trong HTML được sử dụng nhiều nhất như: khoảng trắng, dấu cách, xuống dòng… tại Kitudacbiet.Xyz

Mã ký tự số HTML

Bảng 1

Mã ký tựKý tựMã ký tựKý tựMã ký tựKý tự
 !!"
##$$%%
&&'((
))**++
,,-..
//0011
22ααββ
334455
667788
99::&#59;;
<==>
??@@AA
BBCCDD
EEFFGG
HHIIJJ
KKLLMM
NNOOPP
QQRRSS
TTUUVV
WWXXYY
ZZ[[\\
]]^^__
``aabb
ccddee
ffgghh
iijjkk
llmmnn
ooppqq
rrsstt
uuvvww
xxyyzz
{{||}}
~~€
€‚
‚ƒƒ„
…†‡
ˆˆ‰ŠŠ
‹ŒŒŽŽ
‘’“
”•–
ッ„
…†‡
ˆˆ‰ŠŠ
‹ŒŒŽŽ
‘’“
”•–
—˜˜™
šš›œœ
žžŸŸ 
¡¡¢£
¤¤¥\¦
§§¨¨©©
ªª««¬
­­®®¯¯
°°±±²²
³³´´µµ
¶··¸¸
¹¹ºº»»
¼¼½½¾¾
¿¿ÀÀÁÁ
ÂÂÃÃÄÄ
ÅÅÆÆÇÇ
ÈÈÉÉÊÊ
ËËÌÌÍÍ
ÎÎÏÏÐÐ
ÑÑÒÒÓÓ
ÔÔÕÕÖÖ
××ØØÙÙ
ÚÚÛÛÜÜ
ÝÝÞÞßß
ààááââ
ããääåå
ææççèè
ééêêëë
ììííîî
ïïððññ
òòóóôô
õõöö÷÷
øøùùúú
ûûüüýý
þþÿÿĀĀ
āāĂĂăă
ĄĄąąĆĆ
ććĈĈĉĉ
ĊĊċċČČ
ččĎĎďď
ĐĐđđĒĒ
ēēĔĔĕĕ
ĖĖėėĘĘ
ęęĚĚěě
ĜĜĝĝĞĞ
ğğĠĠġġ
ĢĢģģĤĤ
ĥĥĦĦħħ
ĨĨĩĩĪĪ
īīĬĬĭĭ
ĮĮįįİİ
ııIJIJijij
ĴĴĵĵĶĶ
ķķĸĸĹĹ
ĺĺĻĻļļ
ĽĽľľĿĿ
ŀŀŁŁłł
ŃŃńńŅŅ
ņņŇŇňň
ʼnʼnŊŊŋŋ
ŌŌōōŎŎ
ŏŏŐŐőő
ŒŒœœŔŔ
ŕŕŖŖŗŗ
ŘŘřřŚŚ
śśŜŜŝŝ
ŞŞşşŠŠ
ššŢŢţţ
ŤŤťťŦŦ
ŧŧŨŨũũ
ŪŪūūŬŬ
ŭŭŮŮůů
ŰŰűűŲŲ
ųųŴŴŵŵ
ŶŶŷŷŸŸ
ŹŹźźŻŻ
żżŽŽžž
ſſƒƒƠƠ
ơơƯƯưư
ǍǍǎǎǏǏ
ǐǐǑǑǒǒ
ǓǓǔǔǕǕ
ǖǖǗǗǘǘ
ǙǙǚǚǛǛ
ǜǜǺǺǻǻ
ǼǼǽǽǾǾ
ǿǿˆˆˇˇ
ˉˉ˘˘˙˙
˚˚˛˛˜˜
˝˝̀̀́́
̃̃̉̉;;
΄΄΅΅ΆΆ
··ΈΈΉΉ
ΊΊΌΌΎΎ
ΏΏΐΐΑΑ
ΒΒΓΓΔΔ
ΕΕΖΖΗΗ
ΘΘΙΙΚΚ
ΛΛΜΜΝΝ
ΞΞΟΟΠΠ
ΡΡΣΣΤΤ
ΥΥΦΦΧΧ
ΨΨΩΩΪΪ
ΫΫάάέέ
ήήίίΰΰ

Bảng 2

Mã ký tựKý tựMã ký tựKý tựMã ký tựKý tự
δδεεζζ
ηηθθιι
κκλλμμ
ννξξοο
ππρρςς
σσττυυ
φφχχψψ
ωωϊϊϋϋ
όόύύώώ
ЁЁЂЂЃЃ
ЄЄЅЅІІ
ЇЇЈЈЉЉ
ЊЊЋЋЌЌ
ЎЎЏЏАА
ББВВГГ
ДДЕЕЖЖ
ЗЗИИЙЙ
ККЛЛММ
ННООПП
РРССТТ
УУФФХХ
ЦЦЧЧШШ
ЩЩЪЪЫЫ
ЬЬЭЭЮЮ
ЯЯаабб
ввггдд
еежжзз
ииййкк
ллммнн
ооппрр
ссттуу
ффххцц
ччшшщщ
ъъыыьь
ээююяя
ёёђђѓѓ
єєѕѕіі
їїјјљљ
њњћћќќ
ўўџџҐҐ
ґґ،،؛؛
؟؟ءءآآ
أأؤؤإإ
ئئاابب
ةةتتثث
ججححخخ
ددذذرر
ززسسشش
صصضضطط
ظظععغغ
ــففقق
ككللمم
ننههوو
ىىييًً
ٌٌٍٍََ
ُُِِّّ
ْْ٠٠١١
٢٢٣٣٤٤
٥٥٦٦٧٧
٨٨٩٩٪٪
٫٫٭٭پپ
چچژژکک
گگییەە
۰۰۱۱۲۲
۳۳۴۴۵۵
۶۶۷۷۸۸
۹۹฀ก
ขฃค
ฅฆง
จฉช
ซฌญ
ฎฏฐ
ฑฒณ
ดตถ
ทธน
บปผ
ฝพฟ
ภมย
รฤล
ฦวศ
ษสห
ฬอฮ
ฯะั
าำิ
฻฿฿เ
แโใ
ไๅๆ
๎๏๐
๑๒๓
๔๕๖
๗๘๙
๚๛Ẁ
ẁẂẃ
ẄẅẠ
ạẢả
ẤấẦ
ầẨẩ
ẪẫẬ
ậẮắ
ẰằẲ
ẳẴẵ
ẶặẸ
ẹẺẻ
ẼẽẾ
ếếỀề
ỂểỄ
ễỆệ
ỈỉỊ
ịỌọ
ỎỏỐ
ốỒồ
ỔổỖ
ỗỘộ
ỚớỜ
ờỞở
ỠỡỢ
ợỤụ
ỦủỨ
ứỪừ
ỬửỮ
ữỰự
ỲỳỴ
ỵỶỷ
Ỹỹ‐
‑‒–
—―‗
‘’‚
‛“”
„†‡
•․‥
… ‰
‱′″
‶‷‹
›※‼
‾~⁄⁆
⁰⁵⁶
⁷⁸⁹
⁺⁻⁼
⁽⁾ⁿ
₀₅₆
₇₈₉
₊₋₌
₍₎₣
₤₧₪
₫€℃
℅ℓ№
℡™ΩΩ
ÅÅ℮

Bảng 3

Mã ký tựKý tựMã ký tựKý tựMã ký tựKý tự
⅓⅔⅛
⅜⅝⅞
ⅰⅱⅲ
ⅳⅴⅵ
ⅶⅷⅸ
ⅹ←↑
→↓↔
↕↨⇒
⇔∀∂
∃∆∇
∈∋∏
∑−∕
∙√∝
∞∟∠
∥∧∨
∩∪∫
∬∮∴
∵∽≈
≠≡≤
≥≦≧
≪≫⊂
⊃⊆⊇
⊿⌂⌐
⌒⌠⌡
①②③
④⑤⑥
⑦⑧⑨
⑩⑪⑫
⑬⑭⑮
⑯⑰⑱
⑲⑳─
━│┃
┌┏┐
┓└┗
┘┛├
┝┠┣
┤┥┨
┫┬┯
┰┳┴
┷┸┻
┼┿╂
╋═║
╒╓╔
╕╖╗
╘╙╚
╛╜╝
╞╟╠
╡╢╣
╤╥╦
╧╨╩
╪╫╬
▀▄█
▌▐░
▒▓■
□▪▫
▬▲△
►▼▽
◄◅◆
◇◊○
◎●◘
◙◦◯
★☆☺
☻☼♀
♂♠♣
♥♦♪
♫♭♯
、。〃
〄々〆
〇〈〉
《》「
」『』
【】〒
〓〔〕
〖〗〘
〙〚〛
〜〝〞
〟〠〰
〱〲〳
〴〵〶
〷ぁあ
ぃいぅ
うぇえ
ぉおか
がきぎ
くぐけ
げこご
さざし
じすず
せぜそ
ぞただ
ちぢっ
つづて
でとど
なにぬ
ねのは
ばぱひ
びぴふ
ぶぷへ
べぺほ
ぼぽま
みむめ
もゃや
ゅゆょ
よらり
るれろ
ゎわゐ
ゑをん

Bảng 4

Mã ký tựKý tựMã ký tựKý tựMã ký tựKý tự
ゔ゛゜
ゝゞァ
アィイ
ゥウェ
エォオ
カガキ
ギクグ
ケゲコ
ゴサザ
シジス
ズセゼ
ソゾタ
ダチヂ
ッツヅ
テデト
ドナニ
ヌネノ
ハバパ
ヒビピ
フブプ
ヘベペ
ホボポ
マミム
メモャ
ヤュユ
ョヨラ
リルレ
ロヮワ
ヰヱヲ
ンヴヵ
ヶヷヸ
ヹヺ・
ーヽヾ
㈠㈡㈢
㈣㈤㈥
㈦㈧㈨
㈩㈪㈫
㈬㈭㈮
㈯㈰㈱
㈲㈳㈴
㈵㈶㈷
㈸㈹㈺
㈻㈼㈽
㈾㈿㉀
㉁㉂㉃
㊀㊁㊂
㊃㊄㊅
㊆㊇㊈
㊉㊊㊋
㊌㊍㊎
㊏㊐㊑
㊒㊓㊔
㊕㊖㊗
㊘㊙㊚
㊛㊜㊝
㊞㊟㊠
㊡㊢㊣
㊤㊥㊦
㊧㊨㊩
㊪㊫㊬
㊭㊮㊯
㊰㋀㋁
㋂㋃㋄
㋅㋆㋇
㋈㋉㋊
㋋㋐㋑
㋒㋓㋔
㋕㋖㋗
㋘㋙㋚
㋛㋜㋝
㋞㋟㋠
㋡㋢㋣
㋤㋥㋦
㋧㋨㋩
㋪㋫㋬
㋭㋮㋯
㋰㋱㋲
㋳㋴㋵
㋶㋷㋸
㋹㋺㋻
㋼㋽㋾
㌀㌁㌂
㌃㌄㌅
㌆㌇㌈
㌉㌊㌋
㌌㌍㌎
㌏㌐㌑
㌒㌓㌔
㌕㌖㌗
㌘㌙㌚
㌛㌜㌝
㌞㌟㌠
㌡㌢㌣
㌤㌥㌦
㌧㌨㌩
㌪㌫㌬
㌭㌮㌯
㌰㌱㌲
㌳㌴㌵
㌶㌷㌸
㌹㌺㌻
㌼㌽㌾
㌿㍀㍁
㍂㍃㍄
㍅㍆㍇
㍈㍉㍊
㍋㍌㍍
㍎㍏㍐
㍑㍒㍓
㍔㍕㍖
㍗

Bảng 5

Mã ký tựKý tựMã ký tựKý tựMã ký tựKý tự
㍘㍙㍚
㍛㍜㍝
㍞㍟㍠
㍡㍢㍣
㍤㍥㍦
㍧㍨㍩
㍪㍫㍬
㍭㍮㍯
㍰㍱㍲
㍳㍴㍵
㍶㍻㍼
㍽㍾㍿
㎀㎁㎂
㎃㎄㎅
㎆㎇㎈
㎉㎊㎋
㎌㎍㎎
㎏㎐㎑
㎒㎓㎔
㎕㎖㎗
㎘㎙㎚
㎛㎜㎝
㎞㎟㎠
㎡㎢㎣
㎤㎥㎦
㎧㎨㎩
㎪㎫㎬
㎭㎮㎯
㎰㎱㎲
㎳㎴㎵
㎶㎷㎸
㎹㎺㎻
㎼㎽㎾
㎿㏀㏁
㏂㏃㏄
㏅㏆㏇
㏈㏉㏊
㏋㏌㏍
㏎㏏㏐
㏑㏒㏓
㏔㏕㏖
㏗㏘㏙
㏚㏛㏜
㏝㏠㏡
㏢㏣㏤
㏥㏦㏧
㏨㏩㏪
㏫㏬㏭
㏮㏯㏰
㏱㏲㏳
㏴㏵㏶
㏷㏸㏹
㏺㏻㏼
㏽㏾℀
℁ℂ℃
℄℅℆
ℇ℈℉
ℊℋℌ
ℍℎℏ
ℐℑℒ
ℓ℔ℕ
№℗℘
ℙℚℛ
ℜℝ℞
℟℠℡
™℣ℤ
℥ΩΩ℧
ℨ℩KK
ÅÅℬℭ
℮ℯℰ
ℱℲℳ
ℴℵℶ
ℷℸ⅓
⅔⅕⅖
⅗⅘⅙
⅚⅛⅜
⅝⅞⅟
ⅠⅡⅢ
ⅣⅤⅥ
ⅦⅧⅨ
ⅩⅪⅫ
ⅬⅭⅮ
Ⅿⅰⅱ
ⅲⅳⅴ
ⅵⅶⅷ
ⅸⅹⅺ
ⅻⅼⅽ
ⅾⅿↀ
ↁↂ←
↑→↓
↔↕↖
↗↘↙
↚↛↜
↝↞↟
↠↡↘
↣↤↥
↦↧↨
↩↪↫
↬↭↮
↯↰↱
↲↳↴
↵↵ฺ

Bảng 6

Mã ký tựKý tựMã ký tựKý tựMã ký tựKý tự
↶↷↸
↹↺↻
↼↽↾
↿⇀⇁
⇂⇃⇄
⇅⇆⇇
⇈⇉⇊
⇋⇌⇍
⇎⇏⇐
⇑⇒⇓
⇔⇕⇖
⇗⇘⇙
⇚⇛⇜
⇝⇞⇟
⇠⇡⇢
⇣⇤⇥
⇦⇧⇨
⇩⇪∀
∁∂∃
∄∅∆
∇∈∉
∊∋∌
∍∎∏
∐∑−
∓∔∕
∖∗∘
∙√∛
∜∝∞
∟∠∡
∢∣∤
∥∦∧
∨∩∪
∫∬∭
∮∯∰
∱∲∳
∴∵∶
∷∸∹
∺∻∼
∽∾∿
≀≁≂
≃≄≅
≆≇≈
≉≊≋
≌≍≎
≏≐≑
≒≓≔
≕≖≗
≘≙≚
≛≜≝
≞≟≠
≡≢≣
≤≥≦
≧≨≩
≪≫≬
≭≮≯
≰≱≲
≳≴≵
≶≷≸
≹≺≻
≼≽≾
≿⊀⊁
⊂⊃⊄
⊅⊆⊇
⊈⊉⊊
⊋⊌⊍
⊎⊏⊐
⊑⊒⊓
⊔⊕⊖
⊗⊘⊙
⊚⊛⊜
⊝⊞⊟
⊠⊡⊡ฺ

Bảng 7

Mã ký tựKý tựMã ký tựKý tựMã ký tựKý tự
⊢⊣⊤
⊥⊦⊧
⊨⊩⊪
⊫⊬⊭
⊮⊯⊰
⊱⊲⊳
⊴⊵⊶
⊷⊸⊹
⊺⊻⊼
⊽⊾⊿
⋀⋁⋂
⋃⋄⋅
⋆⋇⋈
⋉⋊⋋
⋌⋍⋎
⋏⋐⋑
⋒⋓⋔
⋕⋖⋗
⋘⋙⋚
⋛⋜⋝
⋞⋟⋠
⋡⋢⋣
⋤⋥⋦
⋧⋨⋩
⋪⋫⋬
⋭⋮⋯
⋰⋱⌂
⌐⌑⌒
⌠⌡①
②③④
⑤⑥⑦
⑧⑨⑩
⑪⑫⑬
⑭⑮⑯
⑰⑱⑲
⑳⑴⑵
⑶⑷⑸
⑹⑺⑻
⑼⑽⑾
⑿⒀⒁
⒂⒃⒄
⒅⒆⒇
⒈⒉⒊
⒋⒌⒍
⒎⒏⒐
⒑⒒⒓
⒔⒕⒖
⒗⒘⒙
⒘⒙⒚
⒛ⒶⒷ
ⒸⒹⒺ
ⒻⒼⒽ
ⒾⒿⓀ
ⓁⓂⓃ
ⓄⓅⓆ
ⓇⓈⓉ
ⓊⓋⓌ
ⓍⓎⓏ
╌╎╵
╶╷╸
╹╺╻
╼╽╾
╿▒▣
▤▥▦
▧▨▩
▪▫▬
▭▮▯
▰▱▴
▵▶▷
▸▹►
▻▾▿
◀◁◂
◃◄◅
◈◉◌
◍◐◑
◒◓◔
◕◖◗
◘◙◚
◛◜◝
◞◟◠
◡◧◨
◩◪◫
◬◭◮
☀☁☂
☃☄☇
☈☊☋
☌☍☎
☏☑☒
☚☛☜
☝☞☟
☠☡☢
☣☤☥
☦☧☨
☩☪☫
☬☭☮
☯☰☱
☲☳☴
☵☶☷
☸☹☺
☻☼☽
☾☿♃
♄♅♆
♇♈♉
♊♋♌
♍♎♏
♐♑♒
♓♔♕
♖♗♘
♙♚♛
♜♝♞
♟♠♡
♢♣♤
♥♦♧
♬♮✁
✂✃✄
✆✇✈
✉✌✍
✎✏✐
✑✒✒ฺ

Bảng 8

Mã ký tựKý tựMã ký tựKý tựMã ký tựKý tự
✓✔✕
✖✗✘
✙✚✛
✜✝✞
✟✠✡
✢✣✤
✥✦✧
✨✩✪
✫✬✭
✮✯✰
✱✲✳
✴✵✶
✷✸✹
✺✻✼
✽✾✿
❀❁❂
❃❄❅
❆❇❈
❉❊❋
❍❏❐
❑❒❖
❛❜❝
❞❡❢
❣❤❥
❦❧❶
❷❸❹
❺❻❼
❽❾❿
➀➁➂
➃➄➅
➆➇➈
➉➊➋
➌➍➎
➏➐➑
➒➓➔
➘➙➚
➛➜➝
➞➟➠
➡➢➣
➤➥➦
➧➨➩
➪➫➬
➭➮➯
➱➲➳
➴➵➶
➷➸➹
➻➼➽
➾